Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho học viên

Lớp đối tượng kết nạp Đảng

 

Từ ngày 27 – 30/10/2016, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đảng ủy Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 200 học viên thuộc các Viện nghiên cứu, các Trường đại học thành viên, là đối tượng kết nạp Đảng của Đảng bộ Đại học quốc gia. Trong lớp bồi dưỡng này, PGS.TS.Vũ Tình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức, Giảng viên cao cấp, Báo cáo viên cấp Thành - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) và những vấn đề cốt lõi về học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, PGS.TS.Vũ Tình đã khái quát những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và những truyền thống quý báu đã từng bước được hình thành, củng cố và phát triển trong lịch sử của Đảng.
Về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ  lên chủ nghĩa xã hội, PGS.TS.Vũ Tình đã hệ thống những Cương lĩnh của Đảng và vai trò của từng Cương lĩnh trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể; khái quát quá trình cách mạng Việt Nam và những bài học kinh nghiệm mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã rút ra được qua quá trình đó. Ông đặc biệt nhấn mạnh đến bối cảnh trong và ngoài nước của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn hiện nay, những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam xây dựng, những tổ chức trong hệ thống chính trị ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đó.
Phần học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PGS.TS.Vũ Tình đã xuất phát từ những vấn đề cốt lõi về cấu trúc của đạo đức; nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng của đạo đức, thực trạng đạo đức ở nước ta để nêu lên sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay.


Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng: 

PGS.TS.Vũ Tình tại lớp bồi dưỡng

 

 

 

 

Quang cảnh lớp học 

 

VP. Trung tâm NCĐĐ


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.