Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới

Từ ngày 20 – 25/10/2016, tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đảng ủy Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 100 đảng viên mới của Đảng bộ Đại học quốc gia. Trong lớp bồi dưỡng này, PGS.TS.Vũ Tình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đạo đức, Giảng viên cao cấp, Báo cáo viên cấp Thành - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày những nội dung cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội, phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội, đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam giai đoạn hiện nay trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước theo phương hướng đó.
Cụ thể hóa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, PGS.TS.Vũ Tình cùng các học viên đã trao đổi nhiều về vai trò, trách nhiệm của nhà trường trong việc đào tạo, cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Một số hình ảnh trong lớp bồi dưỡng: 

PGS.TS.Vũ Tình tại lớp Bồi dưỡng cho đảng viên mới


 

 

Quang cảnh lớp học

 

VP. Trung tâm NCĐĐ

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.