Đạo đức học Ấn Độ giáo

Ấn Độ giáo hay đạo Hinđu là tôn giáo có những hình thức ban đầu là đạo Veda và đạo Bàlamôn mà kinh điển của nó là bộ Veda